Collectieve Ziektekostenverzekering voor Nederlanders in Frankrijk

Een vraaggesprek met Dirk Vermeij, een gepensioneerde Nederlandse arts die sinds 1999 met zijn echtgenote Hanneke woonachtig is in het departement de Var (83), en ondanks -of dankzij- zijn pensionering zeer actief is in de besturen van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk, onder meer sinds 9 jaar bestuurslid van de CMUNF, (waarvan 6 jaar voorzitter) en sinds kort Coördinator Zorg van de FANF.

 • De FANF behoeft (hopen wij) geen verdere toelichting, maar het bestuur van de FANF denkt dat de CMUNF (thans Collectieve Mutuelle voor Nederlanders in Frankrijk geheten) en de mede door haar ontwikkelde onderlinge ziektekostenverzekering voor Nederlanders in Frankrijk, NedExpat, meer aandacht verdient.

Dirk, kun je iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis en de doelstelling van CMUNF ?
“De ontstaansgeschiedenis van de CMUNF hangt nauw samen met die van de FANF. Nadat de FANF in 1998 was opgericht, in nauw overleg met het Nederlandse Consulaat, met het doel professionele (in de zin van kundige) voorlichting te geven aan landgenoten over de rechtspositie van Nederlanders in Frankrijk en in zijn thuisland, was de eerste taak het bieden van een oplossing voor Nederlanders in Frankrijk van de gevolgen van de invoering van de wet CMU (Couverture Maladie Universelle) in Frankrijk in 1999.
(NB: Nederlanders die zich in het buitenland vestigen zijn verplicht zich ‘lokaal’ te verzekeren voor lokale ziektekosten: Nederlanders woonachtig in Frankrijk, of ze daar werken of niet, moeten zich dus in Frankrijk verzekeren. Deze wetswijziging had zo dus directe consequenties voor hen).

De CMU als ‘universele’ basisverzekering, met een dekking gebaseerd op verblijf in Frankrijk en niet op het werken alhier (wat een vernieuwing was), dekte een gedefinieerd assortiment van medische handelingen (maar niet alle) en vergoedde niet altijd volledig het totale normbedrag dat door de overheid was vastgesteld voor deze handelingen. Daarnaast berekende sommige zorgverleners hogere bedragen dan de vastgestelde normbedragen, hetgeen door de Franse overheid voor bepaalde behandelingen en tot een bepaalde hoogte, was toegestaan.

Voor Nederlanders woonachtig in Frankrijk bestond zo de noodzaak van een aanvullende zorgverzekering en met name voor diegenen die niet door hun werkgever een dergelijk verzekering werd aangeboden, dit zijn met name gepensioneerden en kleine zelfstandigen.

De FANF vroeg Peter de Jong (een Nederlandse assurantiemakelaar, gevestigd in Grenoble, nu één van de firmanten van het assurantiekantoor Assurances Secara 3000, waarover later) een oplossing te bedenken. Die werd gevonden in een collectieve verzekering met 2 dekkingsgraden: 150% en 300% van het vergoede basisbedrag opdat het totale normbedrag en ook de kosten van medische verzorgers die een hoger tarief dan het normbedrag hanteerden vergoed worden. Tegelijkertijd werden in het verzekeringsproduct specifieke diensten opgenomen die voor Nederlanders in Frankrijk belangrijk zijn.

Voor zo’n collectieve verzekering was dan wel weer een rechtspersoon nodig en daartoe werd de vereniging CMUNF (Club Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk) opgericht op 8 juli 2000. Een vereniging naar Frans recht bestuurd door vrijwilligers. De CMUNF kan niet zelf direct de producten van een verzekeraar aanbieden, maar moet dit doen via een assurantiemakelaar.

Door de CMUNF werd met Butet & De Jong (nu Assurances Secara 3000 geheten) een exclusief partnercontract afgesloten om als partner-assurantiemakelaar op te treden.

De eerste collectieve verzekering werd ondergebracht bij Abela. Deze partner bleek geen constante kwaliteit te leveren, integendeel. Daarom werd in 2007 door Butet & De Jong een contract gesloten met April International, een zogenaamde assureur ‘grossist’ met als doel de onderhandelingspositie met de verzekeraar te vergroten en een zo breed mogelijk dienstenpakket aan te kunnen bieden. Axeria*, een dochteronderneming van April fungeerde in die tijd als risicodrager. De verzekering werd op de markt gebracht onder de naam ‘NedExpat’. De dienstverlening werd uitgebreid met onder meer een service desk bij April International met Nederlandssprekend personeel en een paar jaar later de mogelijkheid tot medische consultaties (Teladoc) met Nederlandssprekende artsen via een door April ontwikkelde applicatie (Easy Claim genaamd) voor telefoon, iPad en PC. Ook werden nieuwe garanties aan het pakket toegevoegd.
*Sinds vorig jaar is, na een reorganisatie van April International, als risicodrager GAN Assurances door April International gecontracteerd.

In de loop der jaren is er een goede, zeer werkbare relatie opgebouwd met het huidige Assurances Secara 3000 en met April International, op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Zo vinden jaarlijks onderhandelingen plaats tussen de CMUNF, de GAN Assurances, April International en Assurances Secara 3000 (Peter de Jong) om de onderlinge zorgverzekering ‘optimaal’ te houden qua tarifering, dekking en dienstenpakket.

Daarnaast geeft de CMUNF onafhankelijke algemene informatie over ziektekostenverzekeringen in Frankrijk aan Nederlanders die daarom vragen (via het contactformulier op haar site https://cmunf.fr). Ook bemiddelt de CMUNF, samen met Assurances Secara 3000 voor haar leden bij problemen met betrekking tot de uitvoering van het polis contract (gelukkig komt dit laatste zelden voor!).

Bovendien heeft Assurances Secara 3000 Nederlandssprekende medewerkers en beantwoordt vragen over de zorgverzekering van Nederlanders in Frankrijk. En niet te vergeten biedt Assurances Secara 3000 evenzeer hulp bij problemen met de uitvoering van de afgesloten verzekering.”

Dirk kun je iets meer vertellen over de condities en diensten van NedExpat die door de CMUNF wordt aangeboden via Assurances Secara 3000 en daarbij ondersteund door April International. Ik denk dat in het bijzonder de voordelen ten opzichte van Franse aanvullende verzekeringen van belang zijn:
“Onze doelgroep zijn Nederlanders (en Nederlandssprekende personen) die in Frankrijk wonen en een op de Franse basisverzekering aanvullende zorgverzekering nodig hebben omdat ze geen werkgever hebben die hen een aanvullende zorgverzekering aanbiedt.

In 70-80% van de gevallen gaat het hier om gepensioneerde Nederlanders die in Frankrijk als zogenaamde verdragsgerechtigden* in Frankrijk een basis ziektekostenverzekering hebben en een aanvullende zorgverzekering nodig hebben.
*Verdragsgerechtigden zijn diegenen die verplicht zorgpremie betalen aan het CAK in Nederland, en recht hebben op een (basis) ziektekostenverzekering in Frankrijk.

Maar ook voor Nederlandssprekende personen die geen verdragsgerechtigde zijn biedt deze verzekering een prima alternatief voor een Franse aanvullende zorgverzekering. Dit alles tegen zo gunstig mogelijke tarieven en met diensten toegesneden op hun specifieke behoeftes (administratieve afhandeling en mogelijkheid van consultaties bij medische zorgverleners in de Nederlandse taal).

De huidige door de CMUNF ‘bewaakte’ en door Assurances Secara 3000 beheerde en aan de man gebrachte verzekering (daarbij ondersteund door April International Care), kenmerkt zich door de volgende voorwaarden en dienstverlening:

 • Geen leeftijdslimiet als toelatingscriterium
  Vrijwel elke Franse verzekering hanteert leeftijdscriteria bij toetreding tot de verzekering voor op zijn minst toegepaste tarieven en de geboden garanties.
 • Geen medische keuring nodig om toegelaten te worden
  Geen uitsluiting voor toelating in geval van een bestaande pathologie
 • Opties 150 en 300 bevatten geen periodieke 5-jaarlijkse leeftijdgebonden
  premieverhoging boven de 65 jaar : de NedExpat Optie 150 en 300 herziet niet periodiek de dekking en de premies voor
  verzekerden boven 65 jaar, dit in tegenstelling tot de overige Franse aanvullende zorgverzekeringen.
  De basispremie na 65 jaar blijft daarmee gelijk. De gemiddelde verhoging van de premie zou anders 14% per 5 jaar zijn.
  Als voorbeeld: de maandpremie voor een echtpaar met een 150 contract is nu 179 euro. In mijn geval zou deze nu met twee keer de leeftijdsgebonden verhoging 232 euro zijn!
 • Optie 100 een aantrekkelijke instapverzekering voor jongeren
  Deze verzekering vergoedt het volledige door de Franse overheid vastgelegde normbedrag en dit tegen een zeer aantrekkelijke premie.
 • Nederlands sprekende contacten bij zowel Assurances Secara 3000 als April International Care.
 • Door April International Care is een website (https://www.april-international.com/nl) in het Nederlands ontwikkeld waarin veel informatie wordt gegeven over de NedExpat verzekering en andere voor Nederlanders in Frankrijk ontwikkelde verzekeringen (zoals een reisverzekering met medische component). De verzekeringen worden afgesloten bij Assurances Secara 3000 (waarnaar op de website van April International Care wordt verwezen).
 • Continue bewaking van voorwaarden en premies door de CMUNF : jaarlijks vergaderen de CMUNF, Assurances Secara 3000 en April International om aan de hand van marktcijfers de premies en garanties voor het volgende jaar te bespreken om te waarborgen dat de NedExpat een zeer aantrekkelijke verzekering blijft qua premies, garanties en bijkomende diensten voor Nederlanders in Frankrijk.
 • Eenvoudig in het Nederlands declaraties indienen via de ‘Easy Claim’ applicatie.
 • Een gratis telefonisch/digitaal consult met een Nederlandssprekende zorgverlener.”

Dirk zoals je weet was dit laatste voor het bestuur van de FANF de aanleiding om het onderwerp van de onderlinge verzekering NedExpat onder de aandacht van de leden van de bij ons aangesloten verenigingen te brengen; de “Teladoc Health” service die deel uitmaakt van de NedExpat verzekering. Wij worden als FANF regelmatig benaderd met de vraag van Nederlanders woonachtig in Frankrijk hen met Nederlandssprekende artsen in contact te brengen. Kun je iets meer over de Teladoc Health service vertellen?
“Teladoc Health geeft 7 dagen per week 24 uur per dag aan NedExpat verzekerden de mogelijkheid tot een gratis telefonisch/digitaal consult met een Nederlandssprekende zorgverlener die dezelfde mogelijkheden en bevoegdheden heeft als een Franse arts. Deze zorgverleners geven niet alleen advies (een second opinion, vertaling/uitleg van in de Franse taal opgestelde medische documenten, maar deze Nederlandssprekende artsen kunnen ook een verwijzing afgeven voor verdere behandeling of een recept voor medicijnen in Frankrijk. Wel wil benadrukken dat de Teladoc Health service niet gebruikt kan worden als vervanging van het spreekuur van de eigen arts. Het is geen regulier huisartsspreekuur per Internet.”

Dank je Dirk, op grond van deze service, die jezelf tot volle tevredenheid getest hebt, hoeven we bij de FANF niet langer te zoeken naar Nederlandssprekende artsen voor de leden van de bij ons aangesloten verenigingen, maar verwijzen we naar de faciliteit van Teladoc in het kader van de NedExpat verzekering !

Ter completering van de NedExpat verzekering wordt daarnaast ook een aanvullende internationale reisverzekering met medische component aangeboden: Enerzijds omdat de NedExpat verzekering (in principe) enkel geldt in Frankrijk en ten tweede doordat de EHIC kaart (European Health Insurance Card) kaart verstrekt door het CAK aan verdragsgerechtigden alleen geldt voor EU landen, uitgebreid met enkele niet-EU landen, zoals Zwitserland en de UK.

“Wat betreft reizen binnen Europa: de werking van de EHIC kaart en de Franse pendant, de CEAM (Carte Européenne Assurance Maladie) kaart is een te complex onderwerp voor dit vraaggesprek. Zij vraagt uitgebreide aandacht en deze zal binnenkort in een artikel voor de website en de Nieuwsbrief van de FANF daaraan gegeven worden.
Wel kan ik zeggen dat bij Assurances Secara 3000 ruime expertise aanwezig is met deze Europese Zorgverzekeringskaarten. Geïnteresseerden kunnen dan ook bij onze partner terecht met vragen daarover.

Voor reizen buiten Europa bestaat geen twijfel: het afsluiten van een Reisverzekering met aanvullende medische component is noodzakelijk en dit is bij Assurances Secara 3000 ook mogelijk voor personen boven de 75 jaar (dit in tegenstelling tot vele andere verzekeringen die een leeftijdsgrens hanteren). Van belang is te weten dat geen enkele reisverzekering de kosten voor zorg door verdragsgerechtigden genoten buiten Europa op zich zal nemen. Op onze FANF site is daar uitvoerig over geschreven. Die garantie tot uitkering kan Assurances Secara 3000 wel geven.

Dirk hartelijk dank voor het gesprek en jouw deskundige uitleg. De expertise aanwezig bij de CMUNF en Secara 3000/April International garandeert dat Nederlandssprekenden voor een cruciaal onderwerp als een aanvullende zorgverzekering in Frankrijk zich in deskundige handen bevinden. Wij als FANF-bestuur willen dit zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van Nederlandssprekende in Frankrijk ‘basisziektekosten verzekerden’.